Regulamin

 1. Niniejszy regulamin (dalej także: „Regulamin”) określa: (i) zasady korzystania z serwisu app.contented.pl (dalej także: „Serwis”), którego właścicielem i operatorem jest spółka pod firmą: They.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 495738, NIP 5213623489, REGON 145901831 (dalej także: „They.pl” lub zamiennie „Administrator”), (ii) zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Regulaminie, w tym przede wszystkim podstawę prawną, cel, zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa i obowiązki osób, których dane osobowe są przetwarzane celem dochowania wymogów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej także: „RODO”) i innych powszechnie obowiązujących aktów normatywnych oraz (iii) informacje dotyczące plików cookies.
 2. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobligowany jest do zapoznania się z Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z pełną akceptacją postanowień Regulaminu.
 3. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest They.pl. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane przez Administratora zgodnie z RODO. Kontakt z Administratorem: tel. +48 22 479 49 30, email: they@they.pl.
 4. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne, jak również ma charakter promocyjny i informacyjny oraz nie wymaga podawania They.pl przez użytkownika Serwisu jakichkolwiek danych osobowych, za wyjątkiem wypełniania formularza kontaktowego umieszczonego w Serwisie (dalej: „Formularz”), umożliwiającego przesyłanie zapytań do They.pl lub pobranie publikacji udostępnianych przez They.pl, z tym, że podanie danych osobowych przy wypełnianiu Formularza jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych do kontaktu lub pobierania publikacji w zakresie wskazanym w Regulaminie lub Serwisie uniemożliwia nawiązanie kontaktu.
 5. Dobrowolne podanie danych osobowych - poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Serwisie - jest podstawą nawiązania kontaktu. Poprzez wysłanie Formularza użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu w celu kontaktu lub pobierania publikacji lub w celach marketingowych oraz wyraża zgodę - zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną - na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez They.pl.
 6. Niepodanie danych osobowych wskazanych w Formularzu uniemożliwia skorzystanie z ww. funkcji zawartych Serwisie. Użytkownik oświadcza, że wszystkie dane przekazane podczas uzupełniania Formularza są prawidłowe i prawdziwe.
 7. Dane osobowe: (i) będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu lub pobierania publikacji w oparciu o treść art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub w celach marketingowych w oparciu o treść art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, (ii) w celach marketingowych będą przechowywane do momentu wycofania zgody, (iii) w celu nawiązania kontaktu lub pobierania publikacji będą przechowywane do momentu wycofania zgody lub ustania przetwarzania w celach analityki oraz planowania biznesowego na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi później. Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, telefon, adres kontaktowy.
 8. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów oraz podmioty współpracujące z Administratorem celem wykonania czynności kontaktowych.
 9. Użytkownik posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Serwis oraz wszelkie treści i materiały zamieszczone w Serwisie są objęte ochroną praw autorskich They.pl.
 11. Integralną częścią Regulaminu jest polityka cookies.
 12. Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania w Serwisie. They.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiana Regulaminu nastąpi poprzez umieszczenie w Serwisie.